Kurumlar için Yenilikçi Danışman

İnsan Kaynakları Eğitimleri

Günümüz işletmeleri, insan kaynaklarının, en değerli ve önemli sermayeleri olduğunun farkındadırlar. İşletmeler açısından, nitelikli insan kaynaklarının temini, işletmede uygun işlerde istihdam edilmeleri ve işletmeye bağlılıklarının fonksiyonel olarak sağlanması, iyi organize olmuş bir insan kaynakları yönetimini gerekli kılmaktadır. İnsan kaynakları yönetimi düzenlemelerinin önemi tam da bu noktada, işletmelerde değer oluşturabilen ve katkı sağlayabilen çalışanlara gerek duyulmasından kaynaklanmaktadır. İnsan kaynakları kavramının kullanım alanı bu kavrama verilen önemin bir göstergesi olarak giderek yaygınlaşmaktadır. Bunun sonucu olarak, insan boyutuna yöneleceğini söyleyebiliriz. Böyle bir yönelimin, geçmişteki "İnsan ilişkileri yaklaşımı" olarak bilinen yönetim anlayışından farklı olarak, Yöneticilerin örgütteki insanları da dikkate alarak yönetim faaliyetlerinde bulunmanın ötesinde, örgütteki insanlarla birlikte yönetmelerini, hatta örgütte her insanın kendi kendisini yönetmesi gerektiğini kabul eden yaklaşım özelliği taşımaktadır. Örgütsel amaçlara ulaşabilmek için, işletmedeki insan kaynaklarını en etkili ve verimli biçimde harekete geçirecek faaliyetleri düzenlemekten ve yürütmekten sorumlu olan birim, insan kaynakları yönetimidir. Marmara ICI olarak eğitim programlarımızda kurumların etkin ve etken olan bir insan kaynaklarına ve departmanına sahip olmaları amaç edinilmiştir. Verilen eğitimlerin konu başlıkları şu şekildedir;

  • Yönetim Biliminin Gelişimine Vizyonel Bir Bakış Açısı ve Trendler
  • Merkezi Yönetim Süreçlerinde Yönetim - Organizasyon Yapıları ve Kurum Kültürü
  • İnsan Kaynakları Yönetimi Prosesleri
  • Ücret Yönetim Sistemi 
  • İnsan Kaynaklan Yönetimi Prosesleri
  • Organizasyondaki Eksik İnsan Kaynağının Tespiti ve Seçimi (Eleman Seçme)
  • Kariyer Geliştirme
  • Seçilen Personelin İstihdamı Rotasyon ve Oryantasyonu
  • Eğitim ve Çalışanların Sürekli Geliştirilmesi
  • Çalışanların Motivasyonunu Geliştirme