Kurumlar için Yenilikçi Danışman

Tedarik, Üretim Planlama ve Lojistik Yönetimi Eğitimi

Üretim Planlama ve Lojistik Yönetiminden güncel ve daha kapsamlı bir yaklaşım olan Tedarik Zinciri Yönetiminin temel felsefesi, fonksiyonları, bileşenleri ve yöntemlerinin açıklanarak, zincir boyunca gerçekleşen tüm Üretim-Planlama-Lojistik faaliyetlerinin daha etkin ve verimli planlanmasıdır. İşletmenin en önemli girdilerini oluşturan malzeme ve hizmetlerin uygun kalitede, uygun maliyette, uygun miktarda, uygun zamanda alınması ve sürekli olarak tedarikçilerin performanslarının geliştirilmesi çağdaş işletmeciliğin bir gereğidir. Bu çerçevede uygun tedarikçilerin seçimi, performanslarının sürekli olarak öngörülen düzeyde olması ve etkin tedarikçi ilişkilerinin yönetimi gerekmektedir. İhtiyaç tespitinde karşılaşılan güçlükler dikkate alındığında tedarik süreçlerinin etkinliği ile ilgili şüpheler oluşmaktadır. Bu bağlamda, Marmara ICI olarak Tedarik, Üretim Planlama ve Lojistik tabanlı yönetim ilkeleri bu uzmanlık eğitimi kapsamında verilmektedir. Verilen eğitimlerin konu başlıkları şu şekildedir;

Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Küresel Rekabet Ortamında Maliyet ve Kalite Yönetimi Stratejileri 

 • Kısaca Trendler ve Küresel Rekabet Ortamı / Yönetişim
 • Stratejik Yönetim (Geleceğin Yaratılması)
 • Operasyonel Yönetim (Geleceği Uygulama)
 • Ölçme - Değerleme
 • Maliyet Liderliği Stratejisi
 • Stratejik Maliyet Yönetimi
 • Hedef Maliyetleme

Tedarik Zinciri

 • Tedarik Zincirinin Planlanması
 • Tedarik Zinciri Planlama Sistemi / Tedarik Zinciri Yürütme Sistemi
 • Planlama ve Yürütme Fonksiyonlarının Kullanımı
 • Paydaşlar İlişkileri Yönetimi
 • Dağıtım Kanalları Açısından (DCRM)
 • Stratejik Ortaklar Açısından (SPRM)
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Açısından (SCRM)
 • SCOR Modelinin Tanımı, Gelişimi, Önemi 

Tedarik Zincirinde Pazarların Yapıları ve Davranışları

 • Değişen Müşteri İhtiyaç ve Taleplerinin Küresel Marketteki Etkileri
 • Değişen Müşteri Profili
 • Pazarlama Bilgi Sistemi/Pazarlama Bilgi Sistemine İhtiyaç Duyulma Nedenleri
 • Pazar Araştırması 

Tedarik Zinciri Planlama

 • Satış ve Operasyon Planlama
 • Talep Planlama
 • Tahmin Hatalarının Ölçülmesi
 • Kapasite Planlama
 • Kaba Kapasite Planlama
 • Yatırım Planları
 • Üretim Planlama & Yönetimi
 • Ana Üretim Planlama
 • Üretim Planı Çizelgeleme
 • Ürün Ağacı ve İş Planları 

Müşteri Hizmetleri Yönetimi

 • Servis Seviyesi Belirleme ve Ölçme
 • Alokasyon Yönetimi ve Önceliklendirme
 • EDI ve Müşteri Hizmetleri 

Lojistik Yönetimi

 • Tedarik Zincirinde Dağıtımın Rolü
 • Dağıtım Ağını Belirleyen Faktörler
 • Fiziksel Dağıtımın Maliyetler Açısından İncelenmesi
 • Fiziksel Dağıtımda Lojistik Yönetim Anlayışının Gelişimi
 • Müşteri Hizmetleri / Depolama Kararı / Envanter Yönetimi/ Üretim Yönetimi ve Malzeme İhtiyaç Planlama 
 • Taşıma Kararları / Taşıma Yönteminin Seçimi (3. Taraf Lojistik Firmalar )
 • Nakliye Maliyeti ve Tedarik Zinciri Duyarlılığı Açısından İlişki

Depo Yönetimi

 • Depo Yeri Belirleme, Depo Tesis Yapısı ve Ekipman - Donanım Seçimi
 • Depo İç Düzeni Planlaması
 • Etkin Depo Yönetimi
 • Depo Verimlilik Esasları ve Hesapları
 • Temel Depolama Prosedürleri
 • KAİZEN
 • Depo Bilgi Yönetimi Sistemleri, Malzeme Kodlama Sistemleri

Envanter Yönetimi

 • Temel Envanter Konseptleri
 • Güvenlik Stokları Yönetimi
 • Kötü Envanter Yönetimi Semptomları
 • Müşteri Hizmetleri ve Envanter Yönetimi

Satınalma Yönetimi

 • Satınalma Stratejileri
 • Satınalma Bütçesi
 • Paydaş Kanal İlişkileri Yönetimi
 • Tedarikçi Araştırma Yöntemleri (Ulusal ve Küresel)
 • Fiyat Görüşmeleri ve Optimal Fiyat Tespiti
 • Fiyat Görüşmeleri Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar ve Toplanması Gereken Veriler
 • Fiyat Görüşmeleri Sonrasında İzlenecek Stratejiler
 • İyi Bir Satınalmacıda Hangi Özellikler Olmalı?
 • Hangi Beceriye Neden Gereksinim Var?
 • Satınalma Mesleğinin Dünyadaki Yeri ve Geleceği
 • Karşı Tarafın Uzmanlığını Lehimize Çevirme
 • Karşı Tarafla Etkili İşbirliğinin İlkeleri
 • Çatışmalar Karşısındaki Tavrımız 

Sözleşme Yönetimi

 • Taslak Satınalma Sözleşmesinin Hazırlanması
 • Sözleşmede Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Sözleşmedeki En Önemli Maddeler
 • Sözleşmelerde Anlaşmazlık Noktaları
 • İhtilaflar Halinde Yargı Mercinin ve Hukukun Seçimi
 • Sözleşmenin Feshine Dair Maddelerin Müzakeresi
 • Fikri ve Sınai Haklara Dair Maddeler
 • Fiyatın Belirlenmesi Sırasında İskonto Oranlarının Belirlenmesi
 • Satış Sonrası Hizmetlerin Belirlenmesi ve Müzakeresi
 • Ayıplı ve Hasarlı Mal Teslimine Karşı Maddeler
 • Temerrüt ve Cezai Şartın Belirlenmesi