Kurumlar için Yenilikçi Danışman

İç Denetim Sisteminin Oluşturulması

Genişleyen iş ve işlem hacmi karşısında işletme yöneticileri işletmenin faaliyetlerini; ‘planlama’, ‘örgütleme’, ‘yürütme’, ‘koordinasyon’ ve ‘kontrol’ olarak belirlenmiş bulunan yönetim fonksiyonlarını uygulamak suretiyle sürdürmektedirler. Kontrol, yönetim fonksiyonlarından en sonuncusu olup önceki fonksiyonların uygulanması ile ortaya çıkan sonuç üzerinde bir değerlendirme yapılmasını sağlar. Bu bakımdan, yeni stratejilerin, politikaların ve yol haritalarının belirlenmesi açısından gerek yönetimin iş ve işlemlerine ilişkin geribildirim sağlayan, gerekse işletmenin ileriye yönelik daha etkin bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunan önemli bir kurumsal yönetim aracıdır.

Kontrol fonksiyonu, işletmede oluşturulmuş iç kontrol sistemi marifetiyle yerine getirilmektedir. İç Kontrol sistemi, yöneticilerin işletmeyi idare etmelerinde ve hedeflerine süreklilik temelinde ulaşmalarında yardımcı olmak üzere sistemin bir parçası olarak oluşturulan bir yönetim kontrolü olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, iç kontrol faaliyetinin temel amaçları; işletmenin varlıklarını korumak, bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini temin etmek, işletme faaliyetlerinin uygulanan politika, plan, prosedür ve yasal düzenlemelere uygunluğunu sağlamak, şirket kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanımını temin etmek ve işletmenin hedeflerine ulaşılmasını sağlamak olarak sayılabilmektedir.

Bu doğrultuda bizler tarafından bu sistemin firmaya kazandırılması ve yapılan çalışmaların uygunluğunun kontrolü yapılarak işletmenin hedeflerine ulaşmasını, büyümesini, büyürken gelişmesini, gelişirken günümüz şartlarındaki firmalara ayak uydurmasını sağlamak amacımızdır.