Kurumlar için Yenilikçi Danışman

Kurum Performans Karnesi (Balanced Scorecard) Uygulaması Danışmanlığı

Stratejik Planlama, bir işletmenin amaç ve misyonuna uygun yönetimsel kararlarını uygulamak için gerekli faaliyetlerin bütünüdür. Stratejik planlarda başarıya ulaşmak için, planlanma sürelerine ve hedeflerine ne derece ulaşıldığının ölçülmesi gerekir. Bu ölçümler Performans Yönetim Sistemleri ile yapılır.

Organizasyonların başarısı iki temel koşula dayanmaktadır. Başarı için, doğru stratejinin oluşturulmuş olması ve doğru oluşturulmuş olan stratejinin etkin bir biçimde uygulanması gerekmektedir.

İşletmeler strateji oluşturma evresine fazlaca takılmalarına rağmen stratejik yönetim sürecinde asıl problem stratejik uygulama evresinde yaşanmaktadır. Başarısızlığın en önemli nedenlerinden biri, işletmelere değer yaratarak katkıda bulunan stratejilerin sürekli değişmesine karşın bu stratejilerin ne kadarının gerçekleştirildiğini ölçen performans değerlendirme yöntemlerinin değişmemesidir. Oysa günümüzde stratejik yönetim literatüründe, stratejik planlarla performans yönetimi arasında sıkı bir ilişkinin var olması bir zorunluluk olarak görülmektedir.

Organizasyonların stratejik düşünmek ve rekabette kalıcı üstünlük sağlamak amacıyla uyguladığı performans ölçüm tekniklerinden birisi de Kurumsal Performans Karnesidir. Kurumsal Performans Karnesi, şirketlerin bilgi akışını düzenlediği gibi, yönetimde aksayan yönleri ortaya çıkararak kısa süre içinde telafi edilmesini sağlamaktadır.

Bizler, Kurumsal Performans Karnesi çalışmalarını işletmeye uyarlayabilmek için, işletmenin vizyonunun, misyonunun ve stratejisinin finansal olmayan ölçütleri de içeren performans ölçütlerine dönüştürüldüğü bir çerçeve sunarak, işletmelerin performans değerlendirme alanında yaşadıkları problemlere çözüm bulmayı amaçlamaktayız.