Kurumlar için Yenilikçi Danışman

Yönetim ve Organizasyon Sistem Danışmanlığı

Her şirketin kendine özgü bir yapısı ve kurumsal kültürü vardır. Önemli olan bu yapının şirket hedef ve amaçlarını gerçekleştirmede ne kadar yeterli olduğudur. Şirketlerin yönetim anlayışları ve tarzları şirket yapısının oluşmasında ve şirketlerin başarıya ulaşmasında en önemli etkendir. Marmara ICI olarak yönetim yapınızın gözden geçirilmesi, varsa eksiklerin giderilmesi, kurumun yapısına uygun olabilecek yönetim yaklaşımlarının belirlenmesi ve şirket yöneticileri ile yönetim organlarının daha etkin bir yönetim ortaya koymalarını sağlamak için Genel Yönetim ve Organizasyon Danışmanlığı hizmetlerimizle sizlerin yanındayız.

Bu kapsamdaki bazı hizmetlerimiz;

  • Şirket yapısına uygun yönetim yaklaşımlarının tespiti,
  • Şirket yönetim kurullarının daha etkin çalıştırılması,
  • Yönetim hataları ve boşluklarının tespit edilmesi, gerekli önlemlerin alınması,
  • Uygulanan yönetim sistem ve yaklaşımlarının, verimlilik ve performansa etkilerinin belirlenmesi ve arttırıcı yönetim modellerinin kurulması, iş planlarının oluşturulması, 
  • Tüm kademe çalışanlarının iş ilişkilerinin ve kurum içi iletişim ve koordinasyon sisteminin kurulması,
  • Şirket amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik örgütsel yapının ve  organizasyon şemasının revizyonu,
  • Şirket yetki devri planlamasının yapılması, 
  • Çalışanların motivasyonunu sağlama ve performanslarını ölçme,
  • Şirketin denetim, ilke, teknik ve kriterlerinin belirlenerek etkin denetim sistemlerinin kurulması.